Kitab Lugat-ı Nimetullah

Автор

Назва

Kitab Lugat-ı Nimetullah
Kitab-i Lugat-I Ni'met-alLah
Lugat-ı Ni’metullah
Nimetullah’s Dictionary
Граматика Німеталлага

Тема

Граматика
Перська мова
Османська мова
Рукопис

Зв'язок

З колекції Омеляна Пріцака.

Опис

The text is copied in largely unvocalized nesih, with considerable marginalia and paratextual content in nasta’liq. The criticial components of the text are in black ink, while the dictionary itself features Persian words in black ink, and Ottoman Turkish translations, overlines, and explanations in red ink. There appears to have been an attempt to create text boxes at the start of the work in red ink, but these were not applied through the rest of the text. In the main body of the work there are nine lines of Persian with nine corresponding lines of Ottoman. In the final quarter of the volume, the hand of the copyist, as well as the organization of the text, changes, having most text in black. It changes again after several folios, this time to be in prose with header terms in red ink and explanations in black ink, with red overlines. It includes 27 lines per page organized into a single column. None of the text contains a proper colophon, and it is therefore difficult to determine the exact texts included or when they were copied. At the end of the text is a partially-faded ownership seal for Hasan Fehmi (?), found on a page that appears to have been pasted over a page of this dictionary or a different text.
The start of this volume contains a Persian-Ottoman Turkish dictionary by Ni‘metullah ibn-i Ahmed ibn-i Kadi Mübarek er-Rumi (died 969 AH/1561-2 CE), known as Sofyalı Ni‘metullah Efendi. Ni‘metullah was born in Sofia and gained some repute as an enameller. He became acquainted with Persian poetry and literature after moving to Istanbul and joining the Nakşibendi tarikat. He then decided to share this knowledge through his Persian-Ottoman dictionary, which he completed in 947 AH (1541 CE). He probably did so ‘at the instigation and with the assistance’ of the famous Şeyhülislâm Kemalpaşazade (died 940 AH/1533 CE). The final quarter of the volume appears to be a grammar of Persian rather than a comprehensive dictionary, with long-form explanations provided in Arabic rather than Ottoman Turkish, and translations of Persian words into Ottoman Turkish. It changes a further time back into a dictionary, with slightly different hand, in the final pages of the work. Here, Kurdish or Gorani expressions in red are explained in Ottoman Turkish in black. The text lacks a proper colophon, and it is therefore difficult to determine the exact texts included or when they were copied. At the end of the text there are a number of short poems, including one about chess.
На початку цього тому міститься персько-османський словник Ні‘метуллаха ібн-і Ахмеда ібн-і Каді Мубарека ер-Румі (помер 969 р. хіджри/1561-2 рр. н. е.), відомого як Софіялі Ні‘метулла Ефенді. Ні‘метулла народився в Софії та здобув певну репутацію як емальєр. Він познайомився з перською поезією та літературою після переїзду до Стамбула та вступу до накшибендійського тарікату. Тоді він вирішив поділитися цими знаннями через свій персько-османський словник, який він завершив у 947 році хіджри (1541 р. н. е.). Ймовірно, він зробив це «за ініціативи та за сприяння» відомого Шейхуліслама Кемалпашазаде (помер у 940 р. хіджри/1533 р. н. е.). Остання чверть тому, здається, є граматикою перської мови, а не вичерпним словником, із розгорнутими поясненнями, наданими арабською, а не османською турецькою, і перекладами перських слів на османську турецьку. На останніх сторінках твору він змінює час назад у словник, дещо іншою рукою. Тут курдські або горанський вирази червоного кольору пояснюються османською турецькою чорним. У тексті відсутній належний колофон, і тому важко визначити точні тексти, включені або коли вони були скопійовані. Наприкінці тексту є кілька коротких віршів, у тому числі про шахи.
Написано/закінчено в місяці зі-ль-када року 960 гіджри.
Текст скопійовано в основному невокалізованим несіх, із значними маргіналіями та паратекстуальним вмістом несталик. Критичні компоненти тексту написано чорним чорнилом, у той час як сам словник містить перські слова чорним чорнилом, а османсько-турецькі переклади, підкреслення та пояснення червоним чорнилом. Здається, на початку роботи була спроба створити текстові поля червоним чорнилом, але вони не були застосовані до решти тексту. В основній частині твору є дев'ять рядків перської мови з дев'ятьма відповідними рядками османської мови. В останній чверті тому рука переписувача, а також організація тексту змінюються, маючи більшу частину тексту чорним. Він знову змінюється після кількох фоліо, цього разу в обробці з термінами заголовків червоним чорнилом і поясненнями чорним чорнилом із червоними контурами. Він містить 27 рядків на сторінці, організованих в один стовпець. Жоден із текстів не містить правильного колофону, тому важко точно визначити включені тексти чи час їх копіювання. У кінці тексту є частково вицвіла печатка власності Хасана Фехмі (?), знайдена на сторінці, яка, здається, була наклеєна поверх сторінки цього словника або іншого тексту.

Бібліографічне посилання

Nimetullah. Kitab Lugat-ı Nimetullah : [manuscript] / Nimetullah. - [Istanbul?, 16--?]. - [154] p.

Формат

text/pdf

Ідентифікатор

AB-18

Документи

Kitab-i_Lugat-i_Ni'met-al-Lah_Gramatyka_Nimetallaga.pdf

Цитування

Niamatullah, “Kitab Lugat-ı Nimetullah,” Цифрова колекція НаУКМА, переглянуто: 1 жовтня 2023 р., https://dlib.ukma.edu.ua/document/263.