Genealogies of Eurasian dynasties

Назва

Genealogies of Eurasian dynasties

Історико-генеалогічна збірка к. XVIII ст.

Дата

Тема

Кримські хани
Династії
Генеалогія
Євразія
Рукопис

Мова

Зв'язок

З колекції Омеляна Пріцака.

Опис

The text is copied in nesih. At the start of the work are matrices of the names, with outlines in red ink, names in black, and dates of reign (?) in red ink below. Further into the text there are genealogical charts in the form of circles containing names connected to one another by red lines. The circles are stamped (?) in black, brown, or yellow ink, with names written in black ink and lines in red. A later hand has added dates in pencil. Further into the text there are hand-drawn additions to the genealogical charts in purple ink as well, indicating a later edition of the text. Towards the end of the volume are two notes in in rık’a script, at least one of which appears to have been done in pencil. It is likely the genealogical charts were intended to be spread out contiguously to be read.
Genealogies of various dynasties across Eurasia, including the Chingisids, the Khans of Crimea, and the Ottomans, organized into tables and charts. The chart provides linkages from Adam down to the Ottoman Sultans, with the last Sultan in a stamped circle IV. Mehmet (1687-91 CE). A later hand has added II. Süleyman, II. Ahmet, II. Mustafa, III. Ahmet, I. Mahmud (1730-54 CE). Another hand has added, without connecting it to the previous circle, III. Osman, III. Mustafa, and I. (Abdül)hamit, III. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmud, and Abdülmecit (r. 1839-61 CE). A final hand has added Abdülaziz, V. Murat, and II. Abdülhamit (r. 1876-1909 CE). The penultimate note provides the names of the three individuals who created and edited the text of the volume, along with the dates (?) on which they did so. The final note in offers a prayer for readers (?) of the text.
Copyist: Mehmet Emin Efendi İbn-i Ömer Efendi Sercerrahi (?); El-Ağa Süvari Muharrareti Ref’at Efendi (1264 AH) (?); Tevfik Efendi (1267 AH) (?)
На початку роботи є матриці імен, з червоними контурами , чорними чорнилами - дати правління (?) червоним чорнилом знизу. Далі в тексті розташовані генеалогічні схеми у вигляді кіл, в яких імена з’єднані між собою червоними лініями. Круги вибиті (?) чорним, коричневим або жовтим чорнилом, імена написані чорним чорнилом і лінії червоним. Пізніше додані дати олівцем. Далі в тексті є намальовані від руки доповнення до генеалогічних схем також фіолетовим чорнилом, що вказує на пізнішу редакцію тексту. Ближче до кінця тому є дві нотатки шрифтом rık’a, принаймні одна з яких, здається, була зроблена олівцем. Цілком імовірно, що генеалогічні схеми мали бути розкладені безперервно для читання.
Генеалогії різних династій Євразії, зокрема Чингісидів, ханів Криму та Османів, упорядковані в таблиці та діаграми. На діаграмі показано зв’язки від Адама до османських султанів, з останнім султаном у штампованому колі IV. Мехмет (1687-91 н. е.). Пізніша рука додала II. Сулейман, II. Ахмет, II. Мустафа, III. Ахмет, І. Махмуд (1730-54 н. е.). Інша рука додала, не з’єднуючи її з попереднім колом, III. Осман, III. Мустафа та І. (Абдул)хаміт, III. Селім, IV. Мустафа, II. Махмуд і Абдулмечіт (правління 1839-61 н. е.). Остання рука додала Абдулазіза, В. Мурата та II. Абдульхаміт (правління 1876-1909 н. е.). У передостанній примітці подано імена трьох осіб, які створили та редагували текст тому, а також дати (?), коли вони це зробили. Остання примітка пропонує молитву за читачів (?) тексту.
Переписувач: Mehmet Emin Efendi İbn-i Ömer Efendi Sercerrahi (?); El-Ağa Süvari Muharrareti Ref’at Efendi (1264 AH) (?); Tevfik Efendi (1267 AH) (?)

Бібліографічне посилання

Cedd-i A’lam Olan Abdallah. [Genealogies of Eurasian dynasties] : [manuscript] / Cedd-i A’lam Olan Abdallah ; copyists: Mehmet Emin Efendi İbn-i Ömer Efendi Sercerrahi (?), El-Ağa Süvari Muharrareti Ref’at Efendi (1264 AH) (?), Tevfik Efendi (1267 AH) (?). - [Istanbul?, 1825-1851 (1241-1267 AH)?]. - [128] p.

Формат

text/pdf

Ідентифікатор

AB-12

Документи

Istoryko-genealogichna_zbirka_k._XVIII_st.pdf

Цитування

Cedd-i A’lam Olan Abdallah., “Genealogies of Eurasian dynasties,” Цифрова колекція НаУКМА, переглянуто: 1 жовтня 2023 р., https://dlib.ukma.edu.ua/document/255.